Het naleven van gedragscodes

In de digitale infrastructuursector zijn er verschillende gedragscodes. De meest bekend is de Gedragscode Notice & Take Down en de daaraan gerelateerde gedragscode abusebestrijding. Daarnaast zijn er nog andere initiatieven zoals de Code of Conduct van de DHPA. Zelf heb ik ook jarenlang een gedragscode beheert die ik vorig jaar heb ingetrokken. Ondanks het feit dat er nog steeds ruim 300 bedrijven juridisch aan mijn gedragscode gebonden waren zag ik vooral nadelen om deze in stand te houden.

Het probleem was namelijk dat er nauwelijks sprake van naleving c.q. gebruik van de gedragscode was. De 10 materiële bepalingen waren door de algemene formulering nog steeds courant echter was er niemand meer in de hostingbranche die actief bezig was met de naleving ervan. Het risico bestond wel dat een slimme klant de gedragscode zou opduikelen en deze in rechte tegen een hostingbedrijf zou gebruiken.

Dat geldt ook voor de andere gedragscodes. Vooral de Code of Conduct van de DHPA vind ik interessant. Er staan namelijk ook een aantal stevige materiële bepalingen in. Zo moet elke deelnemer 24/7 telefonisch bereikbaar zijn in het geval van een storing of calamiteit. Ook moeten er specifieke maatregelen voor continuïteit worden getroffen zoals een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast zijn er ook algemene verplichtingen zoals het respectvol omgaan met elkaars belangen.

Dat soort algemene bepalingen die vooral gaan over het gedrag van een bedrijf in brede zin zijn belangrijk. Het gaat immers over de hygiëne van een bedrijf. Het gaat dan niet alleen om zaken die een bedrijf zelf doet. Een bedrijf moet daarom ook geen partijen inschakelen die zijn handen wel vies maakt. Helaas zijn er de nodige personen in de sector die daar geen enkele moeite mee hebben en dat zoveel mogelijk proberen te verhullen. Dat soort partijen horen bedrijven géén zaken mee te doen.

Mijns inziens moet hier ook sprake zijn van een soort Notice & Take Down. Als een partij die zich schuldig maakt aan praktijken die niet door de beugel kunnen dan moet daar mee worden gestopt door die partij óf er moet (sectorbreed) afscheid worden genomen van zo’n partij. Concreet betekent dit dat ik overweeg om een registratie bij te houden van partijen die zich misdragen.

Het grote voordeel is dat gezien ik dat als journalist doe in het algemeen belang, er voor mij bepaalde uitzonderingen op de AVG gelden. Daarom hoef ik, om individuele personen op te nemen in de lijst, waarschijnlijk geen toestemming te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is namelijk van het grootste belang dat de sector gedragscodes daadwerkelijk naleeft en daarbij moet dan ook duidelijk zijn met welke partijen geen zaken moet worden gedaan in het kader van die naleving.